Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Tổ chức vòng 1 Gameshow Chinh phục nhà tuyển dụng 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức vòng 1 – Gameshow Chinh phục Nhà tuyển dụng 2017
“Tôi chọn bạn”

Căn cứ kế hoạch tổ chức Gameshow Chinh phục nhà tuyển dụng 2017 – “Tôi chọn bạn”; Ban tổ chức thông báo đến các ứng viên đã đăng ký tham gia cuộc thi một số nội dung về vòng 1 cuộc thi, cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian

Gồm 2 ca thi:

  • Ca 1: 8:00 ngày 07/5/2017;
  • Ca 2: 9:30 ngày 07/5/2017.
  1. 2. Địa điểm

– Các phòng thi B.111, B.112, B.115, B.116 – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh.

  1. 3. Danh sách thi, phòng thi

Tải file đính kèm: danh-sach-phong-thi-gameshow-Chinh-phuc-nha-tuyen-dung-2017

  1. 4. Một số lưu ý
  • Tất cả các thí sinh khi tham dự cuộc thi vui lòng mang theo thẻ sinh viên để kiểm tra và cập nhật thông tin hoạt động (đối với sinh viên UEH).
  • Mang theo Bút chì B2 để làm bài thi trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm.
  • Đến đúng ca thi, giờ thi theo danh sách thi của BTC.

 

Nơi nhận:

– Thí sinh dự thi;

– Website TTHTSV;

– Lưu: VT, TTHTSV.

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

  

ThS. BÙI QUANG VIỆT

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC