Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo

THÔNG BÁO V/v tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2018

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN Số:      /TB-HTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày…

ĐỐI TÁC