Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 32 – 2018 (06/08/2018 – 12/08/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 06-08-2018
Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Giao ban triển khai công tác học kỳ cuối năm 2018 theo Thông báo số 1554/TB-ĐHKT-VP ngày 02/8/2018, Xem chi tiết kết luận tại link: http://www.ueh.edu.vn/news.aspx?id=3041&tl=ueh-to-chuc-hop-giao-ban-trien-khai-cong-tac-hoc-ky-cuoi-nam-2018
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
10:30 Triển khai ký Hợp đồng và thu nội trú phí theo Quy định mới dành cho sinh viên Khóa 41, 42, 43. Thành phần dự: Thành (BGĐ); các bộ phận quản lý KTX. Thời gian từ 06/8 – 11/8/2018. Thái Văn Thành Các KTX và Nhà khách
21:00 Kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận sinh viên Khóa 44-ĐHCQ. Thành phần dự: Phong (BGĐ); Thịnh (HTSV); Dần (VP) Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở A
THỨ BA / 07-08-2018
07:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm thủ tục nhập học Khóa 44 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần (VP); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV). Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở A
07:30 Tiếp nhận sinh viên K44 nội trú KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); bộ phận quản lý KTX 43-45 NCT. Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Thái Văn Thành KTX 43-45
10:00 Làm việc với Công ty Intrenmore về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Định (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); đại diện Công ty Internmore. Huỳnh Thúc Định A.101
14:00 Làm việc với Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Định(BGĐ); Xương  (HTSV); đại diện Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Huỳnh Thúc Định A.105
15:00 Làm việc với Công ty TNHH AEON Việt Nam về chương trình hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Định(BGĐ); Xương  (HTSV); đại diện Công ty TNHH AEON Việt Nam. Huỳnh Thúc Định A.105
THỨ TƯ /08-08-2018
07:30 Triển khai ký Hợp đồng và thu nội trú phí theo Quy định mới dành cho sinh viên Khóa 41, 42, 43. Thành phần dự: Thành (BGĐ); các bộ phận quản lý KTX. Thời gian từ 06/8 – 11/8/2018. Thái Văn Thành Các KTX và Nhà khách
07:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm thủ tục nhập học Khóa 44 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần (VP); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV). Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở A
07:30 Tiếp nhận sinh viên K44 nội trú KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); bộ phận quản lý KTX 43-45 NCT. Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Thái Văn Thành KTX 43-45
THỨ NĂM / 09-08-2018
07:30 Triển khai ký Hợp đồng và thu nội trú phí theo Quy định mới dành cho sinh viên Khóa 41, 42, 43. Thành phần dự: Thành (BGĐ); các bộ phận quản lý KTX. Thời gian từ 06/8 – 11/8/2018. Thái Văn Thành Các KTX và Nhà khách
07:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm thủ tục nhập học Khóa 44 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần (VP); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV). Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở A
07:30 Tiếp nhận sinh viên K44 nội trú KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); bộ phận quản lý KTX 43-45 NCT. Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Thái Văn Thành KTX 43-45
THỨ SÁU / 10-08-2018
07:30 Triển khai ký Hợp đồng và thu nội trú phí theo Quy định mới dành cho sinh viên Khóa 41, 42, 43. Thành phần dự: Thành (BGĐ); các bộ phận quản lý KTX. Thời gian từ 06/8 – 11/8/2018. Thái Văn Thành Các KTX và Nhà khách
07:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm thủ tục nhập học Khóa 44 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần (VP); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV). Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở A
07:30 Tiếp nhận sinh viên K44 nội trú KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); bộ phận quản lý KTX 43-45 NCT. Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Thái Văn Thành KTX 43-45
THỨ BẢY / 11-08-2018
07:30 Triển khai ký Hợp đồng và thu nội trú phí theo Quy định mới dành cho sinh viên Khóa 41, 42, 43. Thành phần dự: Thành (BGĐ); các bộ phận quản lý KTX. Thời gian từ 06/8 – 11/8/2018.  Thái Văn Thành Các KTX và Nhà khách
07:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm thủ tục nhập học Khóa 44 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần (VP); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV). Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở A
07:30 Tiếp nhận sinh viên K44 nội trú KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); bộ phận quản lý KTX 43-45 NCT. Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Thái Văn Thành KTX 43-45
CN/ 12-08-2018
07:30  Triển khai ký Hợp đồng và thu nội trú phí theo Quy định mới dành cho sinh viên Khóa 41, 42, 43. Thành phần dự: Thành (BGĐ); các bộ phận quản lý KTX. Thời gian từ 06/8 – 11/8/2018.  Thái Văn Thành  Các KTX và Nhà khách
07:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm thủ tục nhập học Khóa 44 – ĐHCQ. Thành phần dự: Phong, Định (BGĐ); Nguyệt Vân, Mỹ Vân, Dần (VP); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV). Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Cơ sở A
07:30 Tiếp nhận sinh viên K44 nội trú KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); bộ phận quản lý KTX 43-45 NCT. Thời gian từ 07/8 – 14/8/2018. Thái Văn Thành KTX 43-45

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC