Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 28 – 2017 (10/07/2017 – 16/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 10-07-2017
THỨ BA/ 11-07-2017
8:00 Thăm chiến sĩ tham gia chặng 1 CDTN Sinh viên Kinh tế 2017 – Mùa hè xanh mặt trận TP. Hồ Chí Minh. Thành phần dự: Đ/C Việt (BGĐ); Xương (HTSV). Trần Thế Hoàng Bình Chánh
9:00 Làm việc với Công ty TrustCircle. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
10:00 Trao các Quyết định nhân sự của Phòng Cơ sở vật chất và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự:  Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
THỨ TƯ/ 12-07-2017
7:00 Thăm chiến sĩ tham gia chặng 1 CDTN Sinh viên Kinh tế 2017 – Mùa hè xanh huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Đông Phong Hớn Quản – Bình Phước
THỨ NĂM/ 13-07-2017
THỨ SÁU/ 14-07-2017
7:30 Hội thảo giới thiệu chương trình “Internship Mondelez Kinh Do 2017” của Công ty Mondelez Kinh Đô (Cả ngày). Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Thao (DV&TT) và sinh viên quan tâm. Phan Thị Thu Hằng A.116
THỨ BẢY/ 15-07-2017
CN/ 16-07-2017

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC