Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Kết quả rèn luyện sinh viên K40 ĐHCQ – Học kỳ đầu 2018

1. Kết quả rèn luyện

Phòng Công tác chính trị đã cập nhật điểm rèn luyện sinh viên ĐHCQ tính đến ngày 17/4/2018, bao gồm:

– Các hoạt động ngoại khóa do Phòng Công tác chính trị, Đoàn – Hội Trường tổ chức gửi trước ngày 17/4/2018;

– Đề nghị cộng điểm rèn luyện của các lớp sinh viên K40 – ĐHCQ;

– Sinh viên sử dụng chức năng tra cứu tại www.ctct.ueh.edu.vn để tra cứu các hoạt động đã cộng hoặc trừ điểm rèn luyện;

– Các hoạt động tham gia trong năm 2017 trở về trước không được tính điểm rèn luyện Học kỳ đầu 2018.

Các hoạt động sau chưa được cập nhật do đang thống kê và sẽ được cập nhật sau khi có kết quả mới:

– Đề nghị cộng, trừ điểm rèn luyện gửi sau ngày 17/4/2018;

– Điểm rèn luyện tạm tính:

+ Đánh giá kết quả học tập: tạm sử dụng kết quả học tập của học kỳ cuối 2017;

+ Đánh giá hoàn thành khóa luận tốt nghiệp: tạm tính 8 điểm rèn luyện (tương đương điểm khóa luận tốt nghiệp >7).

2. Thực hiện khiếu nại điểm rèn luyện

Sinh viên thực hiện việc bổ sung, giải trình, khiếu nại về điểm rèn luyện theo hai cách sau:

– Truy cập đường dẫn sau và thực hiện khai báo thông tin từng bước theo hướng dẫn: ctct.ueh.edu.vn/khieunairenluyen (hoặc chọn Chức năng/Khiếu nại điểm rèn luyện từ menu của website www.ctct.ueh.edu.vn);

– Đến trực tiếp Phòng Công tác chính trị (Phòng A218, số 59C Nguyễn Đình Chiều, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) trong thời gian làm việc theo quy định.

Thời hạn thực hiện khiếu nại đến hết ngày 10/5/2018.

3. Thực hiện lấy ý kiến sinh viên K40 ĐHCQ về việc đánh giá kết quả tư vấn và hỗ trợ của cố vấn học tập

Sinh viên chưa thực hiện có thể thực hiện bổ sung đến hết ngày 10/5/2018 (Phiếu lấy ý kiến).

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC