Bùi Thanh Tùng - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Bùi Thanh Tùng – Cơ sở TDTT Q.8

Bùi Thanh Tùng

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bảo vệ Cơ sở TDTT Q.8

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác bảo vệ tại Cơ sở Q.8 (1)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý Cơ sở Q8  (1)
  • Quản lý khai thác hoạt động dịch vụ trong giờ (2)
 • Hỗ trợ phụcác đầu việc:
  • Quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ ngoài giờ (3)
 • Công tác khác:
  • Thành viên tổ PCCC cơ sở Quận 8

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC